هر کودک یک ابر قهرمان در دنیای خودش

منتشر شده در صفحه | شماره

هر کودک یک ابر قهرمان
در دنیای خودش
وقتی ما کودک هستیم، امید به آینده و نیز قدرت تخیل فوق‌العاده‌ای داریم، بنابراین می‌توانیم خیلی راحت خود را در قامت شخصیت‌های توانمند، افسانه‌ای و اَبَربشری تصور کنیم.
هنرمندی به نام جیسون رتلیف دست به کار جالبی زده است و در یک مجموعه طراحی چشم‌نواز همین امر را به نمایش گذاشته است: