کرمان و یزد صدرنشین نرخ بیکاری زنان؛ از هر ۳ نفری که از کار بیکار شدند، ۲نفر زن بودند

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1251

کرمان و یزد صدرنشین نرخ بیکاری زنان؛ از هر ۳ نفری که از کار بیکار شدند، ۲نفر زن بودند 

شکاف جنسیتی بیکاری در کرمان به قعر خود رسید. بر مبنای گزارش دیوار سال ۹۹از هر سه نفری که بیکار شدند، ۲ نفر زن بودند و شکاف جنسیتی بیکاری که حاصل نسبت نرخ بیکاری زنان به نرخ بیکاری مردان است در دو استان کرمان و یزد از تمام استان‌های کشور بیشتر است. 

بر اساس گزارش سال ۱۳۹۹ دیوار، بالاترین نرخ بیکاری بـه ترتیب در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشـاه بـوده اسـت. بــا اینکــه در بیشــتر اســتان‌ها نــرخ بیــکاری زنــان بالاتر از مردان بــوده، در آذربایجان‌غربی و زنجان مردان نرخ‌هــای بیکاری بیشتری تجربه کرده‌اند.

بزرگترین شکاف بین نرخ بیکاری زنـان و مـردان هم در کرمان و یزد مشـاهده شـده اسـت؛ دو استانی که بالاترین نرخ بیکاری زنان را داشته‌اند.

 بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از کل جمعیت ۸۲.۹ میلیون نفری، ۶۲.۴ میلیون نفر در سن کار قرار داشته‌اند.بعد از این تصویر کلی موضوع جنسیت در اشتغال و بیکاری مطرح می‌شود. در بخشی از این گزارش آمده: «بـا اینکـه سـهم زنـان و مـردان در سـن کار تقریبـا برابـر بـوده اسـت، بخـش قابـل توجهـی از زنـان (۸۶ درصد) تمایـل یـا توانایـی انجـام کار نداشــته‌اند. در واقع ۸۱ درصد از زنــان غیرفعال بــه دلیل مســئولیت‌های شخصی یا خانوادگی از بازار کار بیرون مانده‌انــد. از طرفی به طور خالص بیش از ۱.۴ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که ۶۳ درصد آن را زنان تشکیل داده‌اند. بر اساس این گزارش از هر سه شاغلی که شغل خود را از دست داده‌اند، دو نفر زن بوده‌اند.»

در حالی که نرخ بیکاری کل زنـان، حدود ۱۵.۶ درصد بـوده، ایـن نـرخ بــرای زنـان بـا تحصیلات دانشگاهی بالای ۲۰ درصد بـوده اسـت. 

 بیشترین نرخ بیکاری مربوط بـه زنـــان با تحصیلات کارشناسی بـوده (۲۵ درصد)کـه حدود ۹ واحـد درصد بیشتر از متوسط نرخ بیکاری زنـان بـوده اسـت. ایـن در حالی  اسـت کـه بـرای مـردان، نرخ بیکاری در بین افراد با مدارک تحصیلی مختلـف نوسان زیادی نداشته است.

در سـال ۱۳۹۹ ،نرخ بیکاری زنان با مدرک دکتـری تخصصـی در مقایسـه بـا سـال قبـل افزایش چشمگیری داشـته و از ۵ درصد به ۱۳ درصد رسیده است. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن نـرخ بـرای مـردان از ۴ درصد بـه زیـر ۲ درصـد کاهـش یافتـه اسـت. از طـرف دیگـر، نرخ مشارکت اقتصادی زنـان بـا ایـن میزان تحصیلات طی این مـدت ۳.۵ واحـد درصد بیشتر شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که از هـر سه  زن تحصیلکرده در رشته کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و دامپزشکی و همچنین رشته مهندسی، ساخت و تولید، یــک نفـر بیـکار بـوده اسـت.

 این گزارش همچنین نشان می‌دهد بیش از نیمی از زنــان بیکار تحصیلات کارشناسی داشــته‌اند. ایــن در حالی اســت کــه بیشترین مردان بیکار در سطوح تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی و راهنمایی یا متوسطه بوده‌آند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 72
  • دیروز: 99
  • هفته: 894
  • ماه: 4,640
  • سال: 38,526