پیاده راه شدن خیابان شریعتی و میدان مشتاق در سالهای آینده

منتشر شده در صفحه | شماره

در نشست پیگیری پروژه های شهری عنوان شد:

پیاده راه شدن خیابان شریعتی و میدان مشتاق در سالهای آینده

جلسـه پیگیـری پـروژه هـای عمرانـی و شـهری شـب گذشـته در دفتـر اسـتاندار کرمان برگزار شـد. اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه گفت: بـا اصاحاتی کـه قـرار اسـت انجـام شـود بایـد میـدان به شـکلی طراحـی شـود کـه از حالت فعلی که حالـت خفگی و تاریکـی دارد درآیـد. علیرضا رزم حسـینی افزود: باید کاری شـود کـه وقتی مردم شـب هـا وارد میدان می شـوند احسـاس امنیت کامل کنند. وی تصریح کرد: دیـد از داخـل میـدان بایـد جوری باشـد که مسـجد مشـتاقیه دید داشـته باشـد. البتـه این حـرف به این منظـور نیسـت کـه درخـت ها قطع شـوند. اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه نـود درصـد کار هیچ گونه آسـیبی بـه میـراث فرهنگی نمـی زند اظهار داشـت: اگـر قـرار بـر بـی دقتـی بـود ایـن جلسـات را برگزار نمـی کردیـم. مـا مـی خواهیـم کار بـا کارشناسـی دقیـق انجـام شـود. چـرا کـه مدیریـت شـهر کرمان بـه نظرات کارشناسـی اهمیت می دهـد. علیرضا رزم حسـینی در ادامـه بـا اشـاره به موضـوع اتبـاع بیگانه گفـت: با طراحی میدان مشـتاق بسـاط اتبـاع بیگانه برچیـده خواهـد شـد. در گذشـته اگـر حساسـیت

وجـود داشـت وضعیت بـازار اینگونـه نبود. سـیف الهـی معـاون عمرانـی اسـتاندار هـم گفت: یکـی از اهـداف اصلی ما این اسـت که اگـر به نقاطی رسـیدیم کـه می تـوان در آن نقـاط کار بهتری انجام داد بایـد تغییـرات را ایجـاد کنیـم. وی افـزود: اگـر تغییـرات را ایجـاد نکنیـم کارغیر معقولـی انجام داده ایـم. تغییرات هم بایـد با حداقل ایرادات انجام شـود. سـیف الهـی همچنین از پیاده راه شـدن شـریعتی و

میـدان مشـتاق در پنـج تا ده سـال آتی خبـر داد.


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :