۷۹بستری جدید و ۱۲فوتی در شبانه روز گذشته

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1068

۷۹بستری جدید  و ۱۲فوتی در شبانه روز گذشته

بـه گـزارش روابـط عمومـی علـوم پزشـکی کرمان،دکتـر مهـدی شفیعی،سخنگوی این دانشـگاه عصر جمعه ۲۶شـهریو‌رماه 

با بیان اینکه طی ۲۴ ســـاعت گذشــته، ۷۹ بیمار جدیـد کرونا در بیمارستان های استان بستری شده‌اند، گفـت:«۲۸ نفـر از آنها از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان (شامل راو‌ر، رابر،بافت، بردسير، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه)، ۲۲نفـر از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۱۰ نفر از حوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بم و ۱۴ نفر از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت هســتند » .

او بـا بیان اینکه ۵ نفر از حوزه دانشگاه علـوم پزشـکی رفسنجان، بستری جدیـد گزارش شـده اسـت، افزود: «در حال حاضر،  ۶۱۶ بیمار کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند».شـفیعی ادامـه داد:« ۳۴۶ نفـر از بیماران بستری در حـوزه علـوم پزشـکی کرمان، ۳۵ نفـر حـوزه علـوم پزشـکی رفسنجان ، ۸۳ نفـر حـوزه جنـوب، ۵۷ نفـر در حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم ۹۵ نفـر از حـوزه دانشکده علـوم پزشـکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آنهـا ارائـه میشـود».او اظهار‌کـرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۳۸ هـزار و ۴۳۷ نفـر در اســـتان، بـه دلیل ابتلا به کرونا بستری شده‌اند». 

مدیر گروه مبـارزه بـا بیماریهای واگیردار دانشــگاه علوم پزشکی کرمان سپس اظهار کرد:»متاسفانه در ۲۴ سـاعت گذشـــته، ۱۲ مـورد فوتـی بـه دلیل ابتلا به ویروس کرونا گزارش شـده کـه ۹ نفر مربوط به حـوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ۲ نفـر از حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت و یک نفر از حـوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان اسـت». به گفته شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در اسـتان تاکنون، ۴۵۶۷ نفـر یـه دلیـل ابتلا بـه کوویـد ـ ۱۹ جـان خـود را از دسـت داده ُ انـد.او همچنین تعداد دُز واکسنهای تزریق شده استان کرمان در نوبـت اول را یک میلیون و ۱۷هـزار و ۳۱۲ دُز و نوبت دوم ۵۱۷ هـزار و ۴۴۵ دُز عنـوان کـرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :