آگهی

منتشر شده در صفحه | شماره

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پلاک 2 فرعی از 2479- اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف خیابان جمهوری کوچه 7 مورد تقاضای زهرا خدائی بعمل نیامده است لذا حسب درخواست کتبی مالک به شماره 1095/94/و مورخ 1/9/94 آگهی تحدید حدود اختصاصی پلاک مرقومه در اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی که منجر به رای شماره 139460319062000700 مورخ 1/9/94 شده است منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 25/9/94 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک و مجاورین رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این اعلان در محل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت 30 روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک گلباف تسلیم و یا به مراجع قضائی جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال در غیره این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هر گونه ادعایی مسموع نیست.
تاریخ انتشار: 4/9/94
کفیل اداره ثبت اسناد و املاک گلباف- محمد مقصودی
م الف 2865

آگهی فقدان سند مالکیت
غلامعباس شریفی فرزند محمد مالک ششدانگ پلاک 13305 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 کرمان که سند مالکیت آن بشرح ثبت شماره 51908 صفحه 81 دفتر 192 صادر و تسلیم گردید. ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پلاک مزبور بعلت نامعلوم مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصلاح تبصره یک اصلاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند والا پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 4/9/94
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2869


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 14
  • امروز: 14
  • دیروز: 139
  • هفته: 836
  • ماه: 4,205
  • سال: 33,586