زنان ایران از حصار تندروی ها رسته اند

منتشر شده در صفحه | شماره

زنان ایران از حصار تندروی ها رسته اند
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی به سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران تاکید کرد: زن ایرانی به آگاهی نسبی رسیده و از حصار تندروی ها رسته و می خواهد تفسیر علمی آیات و روایاتی باشد که در تعالیم اسلام برای شناخت جایگاه زنان آمده است.
به گزارش ایرنا ، در متن پیام آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که دیروز توسط یکی از زنان فعال در حوزه سیاست قرائت شد، آمده است: ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻀﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در روﻧﺪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی تاکید کرده است: آﻧﭽﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻧﺎن و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی و ﺑﺸﺮی دﻧﯿﺎ، ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و اﺳﻼﻣﯽ رﻫﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن آن در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه زن اﺳﺖ.
هاشمی رفسنجانی، ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮﮔﺰاری «ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺮان» ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز، ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ، ﺳﺘﻮد و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد و رأی دﻫﻨﺪه، در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: زنان ایران اسلامی در سایه انقلاب و به خاطر کارهای زیربنایی تحصیلی به چنان مرحله ای از رشد علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رسیده اند که شناخت جایگاه زنان در مجالس قانونگذاری، دست یابی به راهکارهای متناسب با ساختارهای حقیقی و حقوقی ایران برای افزایش نرخ مشارکت زنان در مجلس، آگاه کردن ارکان جامعه مدنی و ارکان قدرت نسبت به ضرورت مشارکت سیاسی زنان و افزایش سهم زنان در سپهر سیاسی کشور از جمله اهداف آنان در یک نشست علمی شده است.
این مهم، نشان می دهد که زن ایرانی به آگاهی نسبی رسیده و از حصار تندروی ها رسته و می خواهد تفسیر علمی آیات و روایاتی باشد که در تعالیم اسلام برای شناخت جایگاه زنان آمده است.


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 78
  • دیروز: 82
  • هفته: 785
  • ماه: 4,613
  • سال: 38,614