توهین بی شرمانه به کرمان در سریال «شهرزاد» کرمان بوی پهن میدهد آقای فتحی؟

منتشر شده در صفحه | شماره

توهین بی شرمانه به کرمان در سریال «شهرزاد»
کرمان بوی پهن میدهد آقای فتحی؟

هشـتمین قسـمت سـریال شـهرزاد با اعتـراض کرمانـی هـا مواجه شـده اسـت. اعتراضاتـی کـه بـه دیالـوگ هـای بازیگر نقـش شـیرین برمـی گـردد و کرمانـی هـای معتـرض معتقـد هسـتند در ایـن قسـمت سـریال بـه کرمـان و کرمانـی ها توهین شـده اسـت.

بزرگ ترین پروژه تاریخ شبکه نمایش خانگی

«شـهرزاد» را بـزرگ تریـن پـروژه تاریخ شـبکه نمایش خانگـی مـی دانند. سـریال 26 قسـمتی که تاکنون هشـت قسـمت آن در شـبکه نمایش خانگی پخش شـده اسـت و توانسـته مخاطبـان زیـادی پیـدا کنـد. ایـن روزهـا از کنار هـر سـوپرمارکت و یـا فروشـگاه هـای عرضـه محصـولات فرهنگـی عبـور کنیـد، پوسـتر ایـن سـریال بیـش از دیگر محصـولات خودنمایـی مـی کنـد. سـریالی کـه در ابتـدا قـرار بـوده بـا نـام «روزی روزگاری عاشـقی» روانـه بـازار شـود. کارگردانـی ایـن سـریال را حسـن فتحـی بـه عهده دارد و تهیـه کنندگـی آن را محمـد امامـی و سـید محمـد هـادی رضایـی انجـام میدهنـد. ایـن سـریال روایتـی عاشـقانه و تاریخـی از دهـه 30 ایـران اسـت. «شـهرزاد» پـس از اتفاقـات ملـی شـدن صنعـت نفـت و هـم زمـان با کودتـای 28 مـرداد روایـت می شـود. موفقیت این سـریال بـه حـدی بوده کـه منتقدان سـینمای ایـران را بـه تعجب واداشـته اسـت و اکثـرا این سـریال را تحسـین مـی کنند. بازیگـران بـزرگ سـینامی ایـران هـم لـب به تحسـین این سـریال گشـوده انـد. از جملـه پرویـز پرسـتویی کـه در اینسـتاگرام خـود در ارتبـاط بـا «شـهرزاد» نوشـت کـه از سـریال «شـهرزاد» لذت بردم و بی صبرانه منتظر قسـمت بعـدی این سـریال هسـتم. محسـن چاوشـی خواننـده این سـریال هـم عبارتی مشـابه را بـه کار بـرده اسـت. روزنامه ابتـکار هـم در شـماره روز چهارشـنبه 18 آذر مـاه خـود و در صفحـه فرهنـگ و هنـر در ارتبـاط بـا موفقیـت هـای این سـریال نوشـت: «امروز با پخش هشـت قسـمت از این سـریال در شـبکه نمایش خانگی، توانسـته دغدغه هفتگی بسـیاری از مردمـان ایـران زمین شـود. فروش این سـریال بـه قـدری در بیـن مـردم همـه گیر شـده اسـت کـه تهیه کننـدگان و موسسـه پخـش این سـریال دسـت به بازنشـر دوبـاره برخـی از قسـمتهای اولیـه ایـن سـریال زده اند.»

توهین بی شرمانه به کرمان

«شـهرزاد» اگرچـه سـریالی معرکـه اسـت و مـی تـوان آن را جـزو موفـق تریـن سـریال هـای تولیـد شـده پس از انقـاب ایـران دانسـت، اما در آخرین قسـمت پخش شـده ایـن سـریال بـه شـهر و مـردم کرمان بـه طور بی شـرمانه ای توهین شـده اسـت. در دقایق 25 تا 28 قسـمت هشتم این سـریال که یکشـنبه گذشـته پخش شده اسـت، پریناز ایزدیـار که نقش شـیرین، دختـری افـاده ای و ایرادگیر، را بـازی می کند، پس از سـه مـاه اقامت در کرمـان به تهران و نـزد پـدرش برمـی گـردد. شـیرین کـه بدلیل مشـکات خانوادگـی بـه کرمـان و نزد عمه اش سـفر کـرده و پس از سـه مـاه به تهـران برگشـته ابتـدا در پاسـخ به این سـوال پـدرش کـه مـی پرسـد « انـگار خیلی خـوش گذشـته که دو هفتـه شـده سـه مـاه؟» مـی گویـد: خـوش کـه چـه عـرض کنـم آقـا جـون، تهـرون کجـا بقیـه جاهـا کجـا، همـش خاکـی خلـی، در و داهاتـی. شـیرین چنـد دقیقـه بعـد و هنـگام صحبـت کـردن با پسـرعمویش «قبـاد» هم ابتـدا در پاسـخ بـه این سـوال قبـاد که می پرسـد «خوش گذشـت؟» بـا لحن تمسـخر آمیزی مـی گویـد «خیلی» و چنـد دقیقـه بعد بـا گفتن ایـن جمله کـه انتظار سـوغاتی نداشـته باشـید و چـی می آوردم کـه بهترش اینجا نباشـد مـی گویـد: خفـه شـدم از اینقـد کـه آن جا (کرمـان) همه چـی بـوی خـاک و خـل و پهن مـی داد. دیالـوگ هـای بـالا که از سـوی شـیرین در این سـریالگفتـه شـده باعـت شـد کرمانی هـا رنجیـده خاطر شـوند. «داهاتـی» خطـاب کـردن کرمانی هـا و « بـوی پهن دادن همـه چیـز در کرمـان» باعـث شـده تـا صـدای کرمانی ها درآید.

اعتراضاتی که به فضای مجازی هم کشیده شد

ایـن اعتراضـات بـه فضـای مجـازی هـم کشـیده شـد. ابتـدا چنـد صفحـه کرمانـی در اینسـتاگرام اعتـراض خود را بـا گذاشـتن ایـن خبـر کـه در قسـمت هشـتم سـریال «شـهرزاد» بـه کرمانـی هـا توهیـن شـده اسـت، واکنـش نشـان دادنـد. پـس از ایـن برخـی کرمانـی هـا در صفحـه رسـمی سـریال شـهرزاد در اینسـتاگرام نسـبت بـه ایـن موضـوع انتقـاد کردنـد. معـدود کرمانـی هایـی هـم بودند کـه در صفحـه این سـریال در اینسـتاگرام می نوشـتند که ایـن دیالـوگ هـا توهیـن محسـوب نمـی شـود و ناراحـت نیسـتیم! البتـه برخـی هـواداران غیرکرمانـی ایـن سـریال هـم در توجیـه ایـن توهیـن بـه کرمانـی ها مـی گفتند که شـخصیت شـیرین در سـریال «شـهرزاد» به گونه ای است کـه نسـبت بـه همـه چیز ایـراد مـی گیـرد و خـود را برتر از دیگـران مـی بینـد و این دیالـوگ ها در راسـتای همین شـخصیت اسـت. حجـم اعتـراض کرمانـی هـا بـه سـریال شـهرزاد اگرچـه بـه حـدی نبـود کـه در ایـران سـر و صدا کنـد، امـا برخی سـایت هـای خبـری از جملـه هفت صبح بـه آن پرداختـه انـد و البتـه حق را به سـریال «شـهرزاد» داده انـد. نکتـه جالب اینجاسـت که برخی کاربـران فضای مجـازی، اعتـراض کرمانـی ها را بـا رفتار هموطنـان آذریزبـان در ماجـرای برنامـه فیتیلـه مقایسـه کـرده اند. در حالـی کـه ایـن اتفـاق از اسـاس بـا آن ماجـرا تفاوت دارد. ماجـرای برنامـه فیتیلـه یک برنامه طنز بـود و در آن بـه هیـچ عنـوان بـه نام شـهری اشـاره نشـده بـود و بدلیل اسـتفاده از لهجـه آذری مـورد انتقـاد قـرار گرفـت. امـا در سـریال «شـهرزاد» بـه یـک شـهر و کل مـردم آن شـهر توهیـن شـده اسـت و همیـن اعتراض مـردم کرمـان را درپی داشـته اسـت.

کرمانـی هـا قبـا جنبـه خـود را در طنـز نشـان داده انـد همانطـور کـه در سـریال اجاره نشـین هـا و یـا برنامه خندوانـه بـا اسـتفاده از لهجـه کرمانـی بـه طنـز برنامـه کمـک شـد و هیـچ کرمانـی اعتـراض نکـرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان: شدیدا این اتفاق را محکوم می کنیم

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در ارتبـاط با توهیـن بـه کرمـان در سـریال «شـهرزاد» بـه کرمـان بـه «پیـام مـا» گفـت: مـا ایـن اتفـاق را محکـوم مـی کنیـم. محمـد مهـدی زاهـدی افـزود: مـردم بصیـر کرمـان حتی در دوران ستمشـاهی، دیانـت، تدیـن و ایمانشـان همیشـه زبانـزد بوده اسـت. بسـیاری از بـزرگان انقابی کشـور اهل کرمـان بودنـد و در خـط مقـدم مبـارزه بودنـد. نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی تصریـح کـرد: جـای تاسـف اسـت کـه بـه جـای اینکـه از آن هـا یـاد شـود و از آن فضـای مبـارزه ای مـردم کرمـان علیـه رژیـم طاغـوت یـاد شـود بـا چنیـن اصطاحـات کامـا بی ادبانـه مـردم کرمـان را بـه سـخره بگیرنـد. زاهـدی اضافه کـرد: مـا بـه ایـن ماجـرا اعتـراض شـدید داریم و شـدیدا ایـن توهیـن را محکـوم مـی کنیـم. از قـوه قضائیـه و بـه ویـژه دادسـتانی کرمـان هـم مـی خواهیـم که ایـن قضیه را پیگیـری کننـد و بـا کسـانی کـه اینگونه با مـردم مومن و متدیـن و ولایتمـدار کرمـان برخـورد کاملا غیـر اخلاقی داشـتند، برخـورد کننـد.

به وزیر ارشاد تذکر می دهم

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در پایـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـن موضـوع را در مجلـس هم مطـرح مـی کنیـد گفـت: بلـه. مـن در مجلس هم بـه این ماجـرا اعتـراض می کنـم و به وزیر ارشـاد تذکـر می دهم. گفتنـی اسـت امروز جلسـه علنـی مجلس برگزار می شـود و بـه احتمـال فـراوان محمـد مهـدی زاهـدی بـه عنـوان نماینـده مـردم کرمـان و راور در ایـن جلسـه اعتراض خود را بیـان خواهـد کرد.

مدیرکل ارشاد کرمان:
باید از فرهنگ مردم کرمان دفاع کنیم

مدیـرکل اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی کرمان در ارتبـاط بـا توهینـی کـه در سـریال «شـهرزاد» بـه کرمـان شـده بـه «پیام ما» گفت: مـن فیلم را ندیـدم اما در فضای مجـازی در جریـان ایـن ماجـرا قـرار گرفتـم. محمدرضـا علیـزاده افـزود: بایـد بررسـی کنیـم کـه آیـا توهینـی بـه کرمـان و یـا مـردم کرمان صـورت گرفته یا نـه. اگر توهین شـده باشـد از طریـق مراجـع قانونـی پیگیـری مـی کنیم. وی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن فیلم به طـور قانونـی وارد بازار شـده و وزارت ارشـاد قبـل از پخـش آن را بررسـی کـرده اظهـار داشـت: اگـر توهیـن واضحـی صـورت گرفته باشـد قطعـا بایـد پیگیـری شـود و از فرهنـگ مردم کرمـان دفاع کـرد. علیـزاده تصریـح کـرد: البتـه بـا توجه به حساسـیت هایـی کـه در شـبکه هـای اجتماعـی پیـش آمـده بـه نظر مـی رسـد ماجـرا جـدی باشـد. وی در پایـان گفـت: بایـد ایـن ماجـرا را در صورت اثبات از طریق سـازمان سـینمایی پیگیـری کرد.

مدیر روابط عمومی استانداری کرمان: باید منطقی پاسخ داد

مدیـر اداره کل روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان در ارتبـاط بـا این موضـوع به «پیام مـا» گفت: من این سـریال را تاکنـون ندیـدم و پـس از تماشـای ایـن سـریال در ایـن مـورد اظهـار نظـر می کنم. نقی عظیـم زاده افـزود: البته هر موضوعـی پاسـخی منطقـی دارد. من هم در فضـای مجازی در جریـان ماجـرا قـرار گرفتـم امـا نبایـد هـر مسـاله ای را بـه تنـش اجتماعـی تبدیـل کنیـم. وی تصریـح کـرد: اگـر اتفاقـی افتـاده باشـد و توهینـی صـورت گرفتـه باشـد بایـد به آن پاسـخی منطقـی داد. مدیر روابط عمومی اسـتانداری کرمـان در پایـان گفـت: در اسـتانداری کرمـان هنـوز در ارتبـاط بـا ایـن موضوع صحبتی نشـده اسـت.

کارگردان سریال «غلام ُلرد»: باید اعتراضمان فرهنگی باشد

کارگـردان سـریال «غـام لُـرد» در ارتبـاط بـا حواشـی پیـش آمده در ارتباط با سـریال «شـهرزاد» گفـت: توهین یـک بحـث گسـترده دارد. اما متاسـفانه کرمـان را بد جلوه دادن در فیلـم هـا بـه یـک عـادت تبدیـل شـده اسـت. مسـعود اشـجعی افـزود: متاسـفانه نـه فقـط کرمـان بلکـه شهرسـتان هـا را از جهـات مختلـف مثـل فرهنگ، سـطح هـوش، سـبک زندگـی و … یکـی دو پله پایین تـر از تهران نشـان مـی دهنـد. ایـن کارگردان بـا اشـاره بـه اعتراضاتی کـه در فضـای مجـازی شـکل گرفتـه هـم گفـت: اعتراض مابایـد فرهنگـی باشـد.اگر توهینـی صـورت گرفتـه باشـد یکـی از راه هـای اعتـراض این اسـت که با واکنـش جامعه هنـری بـه عنـوان نماینـدگان مـردم فهیـم کرمـان روبـرو شـود. اشـجعی در پایـان گفـت: اعتـراض مـا باید بـه گونهای باشـد کـه فرهنـگ کرمـان را نشـان دهد.

اعتراض یک دانشجوی کارگردانی سینما به حسن فتحی

درآید.

شـهرزاد اسـماعیل زاده دانشـجوی کرمانـی کارگردانـی سـینما هـم یکـی از کاربرانـی بـود کـه نسـبت بـه ایـن توهیـن واکنـش نشـان داد. ایـن دانشـجو متنـی را نوشـت کـه بارهـا در شـبکه هـای اجتماعـی و نـرم افزارهـای پیام رسـان موبایلـی مثل تلگرام بازنشـر شـد. در بخشـی از این متـن آمـده: آقـای فتحـی شـما بـه چـه حقـی در قسـمت هشـتم سـریال شـهرزاد به شـهر اصیـل و تاریخـی و زیبای من(کرمان)توهیـن کردیـد؟! شـما بـه چـه حقـی بـرای در اوردن چنـد تومـان بیشـتر پـول بـه شـهری کـه تمـدن از اونجـا شـکل گرفتـه توهیـن میکنـی؟! بـه چـه حقـی بـه شـهری کـه اگر نباشـه تمام اقتصـاد ایران زیر سـوال میرود توهیـن کـردی؟! به چه اجـازه ای خانم پریناز ایزدیار شـهر زیبـای مـن که هر خشـت آجریش پـول قطره قطـره خون اجـداد خانـم پریناز هم نمیتواند به گرد پایش برسـد شـهر مـن را شـهری پهن وار تشـبیه کرده؟! اسـماعیل زاده ادامه داده اسـت: آقـای حسـن فتحی گویا نه تاریـخ خواندید و نه شـهر شناسـی میدانید.گویـا تا حالا قدم هایتـان را از تهران آنطـرف تـر نگذاشـتید چون اگـر غیر ایـن بود میدانسـتید کـه من در شـهرم درویشـی را بـه خاک سـپرده ام که تمام جهـان والـه و حیـران او و شـخصیت و اشـعارش هسـتند. اگـر شـما دانـا بودید میدانسـتید که از سراسـر دنیـا دلارها هزینـه میشـود تـا برسـند به شـهر مـن و لحظـه ای مقبره ی حضـرت شـاه نعمـت الله را زیـارت کننـد. آقـای حسـن فتحـی مـن در شـهرم بنایـی دارم بنـام بـاغ شـاهزاده کـه تمـام دنیـا حیـرت از معمـاری و زیبایـی ان دارنـد. مـن در شـهرم دقیانوسـی دارم که تمدن از آنجا سرچشـمه گرفته. سیرجان،سـنگ چشـمه و بافتـی دارم که اگـر نبودند خانم ایزدیـار و اجـدادش تـا حـالا از فقـر و گرسـنگی پوسـیده بودنـد. اقـای حسـن فتحـی من در شـهرم ارزوئیـه ای دارم

کـه هـر گـرم گندمـش قـار و قورهـای شـکم فرزندانـت را جبـران میکنـد. مـن در شـهرم ارگ بـم و راوری دارم کـه اصالـت و کار درسـتی مـن و هم شـهری ها و پـدر و مادرم را اثبـات میرسـاند .اقـای حسـن فتحی در شـهر مـن بنایی بنـام گنبـد جبلیـه سـاخته شـده که تمـام ماتش را شـیر شـتر پـر کـرده، مـن در دیـارم کویـری دارم بی همتـا بنام لـوت کـه دل مردمـش بـه همـان وسـعت و خونشـان بـه همان گرمیسـت. برو بخوان میمند شـهربابک کجاس .شـاه نعمـت الله که بود و باغ شـاهزاده، ارگ بـم، ارگ راور، گنبد جبلیـه، بـازار مـس گرهـا و حمام گنجعلـی خـان را که بنا کـرد و در کجـا هسـتند. شـما اقای حسـن فتحـی وقتی به عنـوان کسـی که باید فرهنگسـازی کنـد و مـردم را به هم زدیـک کند باعث تفرقه شـده ای. شـهرزاد اسـماعیل زاده.دانشـجوی کارگردانـی سـینما.22 سـاله.دیار کریمان

واکنش بازیگر نقش شیرین به اعتراض کرمانی ه

پرینـاز ایزدیـار، بازیگـر نقـش شـیرین در سـریال «شـهرزاد» هـم روز جمعـه نسـبت بـه اعتـراض کرمانـی هـا واکنـش نشـان داد. ایـن بازیگـر در اینسـتاگرام خـود نوشـت: خیلـی تعجـب کـردم. واقعـا نمـی دونـم بـه ایـن حـرف هـا بایـد خندید یـا گریه کـرد. عزیـزان دل کرمانی، هـم وطـن هـای نازنیـن مـن اول اینکـه داسـتان سـریال شـهرزاد مربـوط بـه سـال 1332 مـی باشـد و اون زمـان هیـچ شـهری حتـی تهـران ذره ای بـه شـکل امـروز نبود. دوم اینکـه شـیرین قصه پری نـاز ایزدیار نیسـت و با توجه بـه شـخصیت نـاز پـرورده ای کـه داره از رفتـار اجتماعـی درسـت و ادبیـات کامی درسـتی برخوردار نیسـت و بارها و بارهـا شـاهد حرف ها و رفتارهـای اینچنینی ازش بودیم، بـه نظـرم بعضی ها با کامنتهاشـون تو این هشـت قسـمت خیلـی کـم لطفـی کـردن و از کاه کـوه سـاختن بـه هـر حـال امیـدوارم ایـن سـوءتفاهم برطـرف بشـه، همـه جای ایـران بـرای من زیباسـت و نه فقط روی شـهر خودم، روی کشـور و مـردم عزیـزم تعصـب دارم

حمایت آرش برهانی از سریال «شهرزاد»

در ایـن میـان آرش برهانـی بازیکن کرمانـی تیم فوتبال اسـتقال تهـران کـه سـابقه کاپیتانـی در ایـن تیـم را هم دارد در اینسـتاگرام خـود از سـریال «شـهرزاد» حمایـت

کرد. برهانـی با انتشـار عکسـی از خود در کنار حسـن فتحی

کارگـردان این سـریال نوشـت: در کنار اقای حسـن فتحی کارگـردان سـریال «شـهرزاد» کـه ایـن روزهـا همـه جـا صحبـت از ایـن مجموعـه و داسـتان عاشـقانه اش را مـی شـنویم امـا چنـد روز اخیـر حواشـی دارد طعـم شـیرین عاشـقانه ایـن سـریال را بـه کام مخاطبانش تلـخ می کند، مجموعـه ای کـه بـرای ارتقـا فرهنـگ ایـران ایـن میـزان زحمـت کشـیده، چطـور مـی توانـد بـه یـک نقطـه از این مـرز و بـوم توهیـن کـرده باشـد! بـه عنـوان یـک کرمانـی طرفـدار ایـن سـریال از همشـهری هـای عزیـز خـود مـی خـوام که بـه عنـوان حامیان فرهنـگ این مرز و بوم سـوار بـر مـوج حواشـی کـه بـه شـهرعزیزمان» کرمـان» ارتباط دارد نشـوند تـا بـا حمایت خـود از چنیـن مجموعه فاخری بتوانیـم در آینـده شـاهد آثـاری همچون شـهرزاد باشـیم.


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 29
  • امروز: 105
  • دیروز: 144
  • هفته: 917
  • ماه: 4,331
  • سال: 33,821