ریگان هوا ندارد

منتشر شده در صفحه | شماره

کـه آلودگـی هـوا در اثـر پدیـده ریزگردهـا چنـد برابر حد اسـتاندارد مـی شـود.

امیـن باقـری افزود: روز گذشـته مشـکل مـا دو چندان شـد چـرا که بـر اثـر طوفـان شـن، ریزگردهـا هم تشـدید شـدند و بـرای مـردم مشـکات زیـادی پیـش آمـد. وی با اشـاره بـه قطـع بـرق 25 روسـتا در ریـگان اظهـار داشـت: 30 ریگانـی هـم دچـار مشـکات تنفسـی شـدند و بـه مراکـز درمانـی مراجعـه کردنـد. یـک سـال اسـت کـه مـا ایـن مشـکات را داریـم اما متاسـفانه اقـدام مثبتی صورت

نگرفته اسـت. فرمانـدار ریـگان اذعـان داشـت: وضـع بـه قـدری حـاد

شـده کـه امـام جمعـه ریـگان هـم در خطبـه هایـش بـه وضعیـت بـد ریزگردهـا اشـاره کـرد. باقـری تصریـح کـرد: بـا ایـن وضعیـت چـه دلیلـی دارد کـه مـردم در ریـگان به زندگـی خـود ادامـه دهنـد؟ وقتی ایـن همه مشـکل وجود دارد قطعـا از ایـن شـهر مهاجـرت مـی کننـد و بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژه ایـن شهرسـتان کـه در 60 کیلومتـری بلوچسـتان قـرار دارد، خالـی از سـکنه شـدن ریـگان اصا مناسـب نیسـت. وی اضافـه کـرد: مـا مـی گوییـم بیاینـد

مدیرکل محیط زیست کرمان: بودجه نداریم

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در ارتبـاط بـا
وضعیـت ریزگردهـا در ریـگان گفـت: بحـث ریزگردهـا و تثبیـت شـن هـای روان در حـوزه منابـع طبیعـی اسـت و آن اداره قطعـا اقدامـات زیـادی انجـام داده اسـت. محمـود صفـرزاده افـزود: اما در بحث پایش، در راسـتای سـفر خانم ابتـکار بـه کرمـان قرار شـد بـرای ایـن منطقـه و همچنین

تـالاب جازموریـان مطالعـات جامعـی انجام شـود. در بحـث ایجـاد ایسـتگاه هـای پایـش در آن منطقه هم قـرار اسـت از محل اعتبـارات ملی درصـدی تخصیص داده

شود. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا تاکنون اقـدام به

ایجـاد ایسـتگاه پایـش در ریگان نکـرده اید گفـت: به علت کمبـود بودجـه نتوانسـتیم بحث پایـش را انجـام دهیم. اما قـرار شـده اعتبـاری تخصیـص داده شـود تا ایسـتگاه های


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 1
  • امروز: 72
  • دیروز: 82
  • هفته: 779
  • ماه: 4,607
  • سال: 38,608