آگهی مرحله 1 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

منتشر شده در صفحه | شماره

در اجرای مواد مذکور بدینوسیله املاکی که برابر اراء هياتهای حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي كرمان تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی انها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است به قرتیب شماره پلاک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع ملک و مشخصات مالک یا مالکین ( متقاضیان ثبت ) واقع در بخشهای 1و2و3و4و6و7و8و28 حوزه ثبتی شهرستان کرمان بشرح ذیل اگهی میشود تا در صورتي كه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .
املاک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
13609 فرعی از 4776 اصلی – اقای حمید رضا صادقی تیجنگ فرزند غلامرضا به شناسنامه شماره 37 صادره از شهداد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 328 متر مربع به ادرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای کوچه شماره 25 منزل نهم سمت راست خریداری از محل مالکیت قاسم رشید فرخی
13785 فرعی از 4776 اصلی – اقای رضا میرزائی زاده کوهپایه فرزند درویش به شناسنامه شماره 5 صادره از کرمان ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25/198 متر مربع که موازی 6 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار باستانی پاریزی
کوچه شماره 44 خریداری از محل مالکیت محمد رشید فرخی
13787 فرعی از 4776 اصلی – اقای علیرضا وهبی باب سنگی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 217 صادره از کرمان ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/224 متر مربع به ادرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای شهرک رضوان کوچه نینوا کوچه ششم سمت چپ منزل سوم سمت راست خریداری از محل مالکیت سید جلال عمرانی
13926 فرعی از 4776 اصلی – اقای احمد ناظمی معزابادی فرزند نصراله به شناسنامه شماره 3 صادره از کرمان و خانم مهدیه قطب الدینی ده ملائی فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 761 صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان به مسااحت 40/246 متر مربع به ادرس کرمان کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای کوچه شماره 23 بعد از چهار کوچه چهارم سمت راست خریداری از محل مالکیت سید عباس عمرانی
13930 فرعی از 4776 اصلی – اقای ابراهیم کربلایی علی فرزند هاشم به شناسنامه شماره 20 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مسااحت 245 متر مربع به ادرس کرمان کرمان خیابان مدیریت کوچه 44 سمت چپ درب دهم خریداری از محل مالکیت جلیل رشید فرخی
13963 فرعی از 4776 اصلی – اقای حمید ابراهیمی دارسینوئی فرزند محمد به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان و خانم ملیحه ابراهیمی دارسینوئی فرزند ماشا اله به شناسنامه شماره 1429 صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان به مسااحت 30/251 متر مربع به ادرس کرمان کرمان بلوار ایت اله خامنه ای کوچه شماره 35 سمت راست منزل سیزدهم خریداری از محل مالکیت حسین ایرانمنش
2681 فرعی از 5209 اصلی – اقای مجید رنجبر همقاوندی فرزند غلامرضا به شناسنامه شماره 173 صادره از کرمان ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 05/195 متر مربع که موازی 13/34 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان خیابان حکیم کوچه شماره 4 خریداری از محل مالکیت سالار کلانتری
املاک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان
4434 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 899 فرعی از 3968 اصلی – خانم معصومه شاهقلی فرزند گرامقلی به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42/318 متر مربع به ادرس کرمان خیابان اسد ابادی کوچه 15 خریداری از محل مالکیت علی احمدی نژاد
9869 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 893 فرعی از 3968 اصلی – اقای مهرداد سیدی فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 14900 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 10/324 متر مربع به ادرس کرمان خیابان سرباز کوچه 26 شرقی 6 خریداری از محل مالکیت حاج محمد بلوچ
13850 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 899 فرعی از 3968 اصلی – اقای مجید نیک خواه کوه جهری فرزند اکبر به شناسنامه شماره 2412 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 55/162 متر مربع به ادرس کرمان شهرک امام حسن عسکری (ع) کوچه 11 سمت چپ درب پنجم خریداری از محل مالکیت اسفندیار دانشگر
13900 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 899 فرعی از 3968 اصلی – خانم مهرانگیز کاوه باغابری فرزند حسین به شناسنامه شماره 7 صادره از بردسیر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 248 متر مربع به ادرس کرمان چهار راه توکل اباد پشت میدان تره بار خریداری از محل مالکیت علی احمدی نژاد
13949 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 797 فرعی از 3968 اصلی – اقای منصور خیرزاده فرسنگی فرزند علی به شناسنامه شماره 2717 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 20/167 متر مربع به ادرس کرمان سراسیاب فرسنگی کوچه 21 صیاد شیرازی اخر کوچه سمت راست درب دوم خریداری از محل مالکیت حسین احمدی نژاد
14031 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 899 فرعی از 3968 اصلی – خانم فاطمه جلالی کرکی فرزند محمد به شناسنامه شماره 15845 صادره از بم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/258 متر مربع به ادرس کرمان شهرک امام حسن عسکری (ع) کوچه صاحب الزمان (عج) 4
خریداری از محل مالکیت محمد رضا ثمره طالبی
14132 فرعی از 3968 اصلی مجزی شده از پلاک 899 فرعی از 3968 اصلی – خانم فاطمه شمس الدینی کرکی فرزند حسین به شناسنامه شماره 901 صادره از بم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/181 متر مربع به ادرس کرمان شهرک صنعتی بعد از کوره های سعادت اباد خریداری از محل مالکیت کوکب شفیعی
5263 فرعی از 3982 اصلی مجزی شده از پلاک 65 فرعی از 3982 اصلی – خانم صغری نوروزی نسب فرزند مهدی به شناسنامه شماره 199 صادره از فهرج در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 25/258 متر مربع به ادرس کرمان خیابان شهید اسدابادی کوچه نکویی پلاک 35 خریداری از محل مالکیت محمد باقر نجابتی
5264 فرعی از 3982 اصلی مجزی شده از پلاک 65 فرعی از 3982 اصلی – خانم صغری نوروزی نسب فرزند مهدی به شناسنامه شماره 199 صادره از فهرج در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 95/134 متر مربع به ادرس کرمان خیابان شهید اسدابادی کوچه 33 خریداری از محل مالکیت علی مداین زاده
5397 فرعی از 3982 اصلی مجزی شده از پلاک 105 فرعی از 3982 اصلی – اقای حسین شهبا لاله زاری فرزند علی به شناسنامه شماره 324 صادره از بردسیر و اقای محمد شهبا لاله زاری فرزند علی به شناسنامه شماره 1960 صادره از بردسیر بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 15/309 متر مربع به ادرس کرمان خیابان شهید اسدابادی کوچه 46 خریداری از محل مالکیت افلاطون نفیسی
املاک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
29 فرعی از 1982 اصلی – اقای احمد ابراهیمی فرزند محمد به شناسنامه شماره 2980050008 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 50/580 متر مربع به ادرس کرمان خیابان فردوسی کوچه 3 نبش چهار کوچه خریداری از محل مالکیت محمد علی رشید فرخی
30 فرعی از 1982 اصلی – خانم شمس الملوک صقری فرزند حسینقلی به شناسنامه شماره 37951 صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 53/295 متر مربع به ادرس کرمان خیابان فردوسی بعد از چهار کوچه خریداری از محل مالکیت محمد علی رشید فرخی
7830 فرعی از 1783 اصلی – خانم مریم سریزدی فرزند علی به شناسنامه شماره 1915 صادره از کرمان ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 26/114 متر مربع که موازی 41 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار جهاد کوچه 66 کوچه حامد بن بست تهران درب اول سمت راست خریداری از محل مالکیت ماشااله ثمره هدایت زاده
18215 فرعی از 1783 اصلی – اقای یعقوب رحیمی صادق فرزند اسحق به شناسنامه شماره 102 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت 10/337 متر مربع که موازی 20/121 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار ازادگان نرسیده به بلوار شیراز خریداری از محل مالکیت ماشااله ثمره هدایت زاده
18293 فرعی از 1783 اصلی – اقای احمد سالور فرزند محمد به شناسنامه شماره 261 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19/173 متر مربع که موازی 27/62 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان خیابان 24 اذر کوچه 19 اخر کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت ماشااله ثمره هدایت زاده
3307 فرعی از 2787 اصلی – اقای محسن رضا خانی نژآد فرزند کرامت به شناسنامه شماره 2648 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 91/180 متر مربع به ادرس کرمان خیابان ابوذر شمالی کوچه 24 پلاک 46 خریداری از محل مالکیت محمود پورزاده حسینی
9416 فرعی از 2787 اصلی – اقای بهزاد خصالی اقطاعی فرزند مسیب به شناسنامه شماره 5143 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 66/151 متر مربع به ادرس کرمان خیابان میرزااقاخان کوچه 42 خریداری از محل مالکیت زرین تاج هروی
21490 فرعی از 2787 اصلی – اقای صفر علی محمدی کدو سرائی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 1523 صادره از رشت در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42/124 متر مربع به ادرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه شماره 12 خریداری از محل مالکیت اختر جوادی
21555 فرعی از 2787 اصلی – خانم لیلی میرزائی راینی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 47 صادره از راین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 85/98 متر مربع به ادرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی جنوبی کوچه شماره 11 نرسیده به چهار کوچه سمت راست خریداری از محل مالکیت فاطمه هروی
21632 فرعی از 2787 اصلی – اقای مسعود امامی گوهری فرزند اصغر به شناسنامه شماره 48 صادره از ماهان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 65/177 متر مربع به ادرس کرمان خیابان باقدرت نبش غربی 2 خریداری از محل مالکیت حاج محمود پورزاده حسینی
22195 فرعی از 2787 اصلی – خانم ام البنین ناروئی پور فرزند حسین به شناسنامه شماره 20228 صادره از کهنوج در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 92/189 متر مربع به ادرس کرمان بلوار رسالت کوچه 5 بهد از چهار کوچه خریداری از محل مالکیت اختر جوادی
میرزا اقا خان نبش کوچه 71 قطعه دوم خریداری
2547 فرعی از 2942 اصلی – اقای بهروز رضائی درختنجانی فرزند قاسم به شناسنامه شماره 16542 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112 متر مربع به ادرس کرمان بلوارمیرزااقاخان نبش کوچه 71 قطعه دوم خریداری از محل مالکیت عبدالمجید هدایت
2941 فرعی از 2942 اصلی – اقای غلامرضا محمدی گودیزی فرزند درویش به شناسنامه شماره 11 صادره از شهداد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 33/201 متر مربع به ادرس کرمان خیابان گلدشت کوچه 34 پلاک 69 خریداری از محل مالکیت عبدالمجید هدایت
املاک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
2595 فرعی از 5 اصلی – اقای علیرضا اسعد پور بهزادی فرزند علی محمد به شناسنامه شماره 252 صادره از بم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 709 متر مربع به ادرس کرمان خیابان هزار و یک شب کوچه شماره 12 خریداری از محل مالکیت عبدالرضا ابراهیمی
4688 فرعی از 5 اصلی – خانم الهه صادقی نژاد علم ابادی فرزند احمد به شناسنامه شماره 18801 صادره از رفسنجان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 345 متر مربع به ادرس کرمان خیابان شهید سعادت ابادی شمالی 1 غربی 1 خریداری از محل مالکیت سید محمد رضا عمرانی و غیره
2346 فرعی از 8 اصلی – اقای احمد حسین زاده فرزند علی به شناسنامه شماره 23 صادره از زرند در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 83/231 متر مربع به ادرس کرمان بلوار امیر کبیر کوچه 4 کوچه تکیه ابوافضل (ع) خریداری از محل مالکیت ماشااله ذهاب ناظوری
4182 فرعی از 10 اصلی – اقای علی اکبر زاده نگار فرزند رمضان به شناسنامه شماره 1172 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 298 متر مربع که موازی 43/48 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار امیر کبیر کوچه تالار پیوند شهرک مخابرات روبروی لاله یک خریداری از محل مالکیت ورثه فاطمه نشاط
1268 فرعی از 12 اصلی – اقای مصطفی شیخ شعاعی فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 80 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 200 متر مربع که موازی 120 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار جمهوری خیابان خوارزمی کوچه 14 خریداری از محل مالکیت حسین ایلاقی و غیره
417 فرعی از 16 اصلی – اقای محمد منظری توکلی فرزند اصلان به شناسنامه شماره 3120264474 صادره از بافت در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 20/242 متر مربع که موازی 11/39 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شهید زینهاری کوچه 27 بعد از چهار کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت حسین رشید فرخی
416 فرعی از 16 اصلی – اقای اصلان منظری توکلی فرزند جهانگیر به شناسنامه شماره 795 صادره از بافت در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/228 متر مربع که موازی 11/40 متر مربع از ششدانگ عرصه متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شهید زینهاری کوچه 27 بعد از چهار کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت حسین رشید فرخی
382 فرعی از 17 اصلی مجزی شده از پلاک 18 فرعی مکرر از پلاک 17 اصلی – اقای محمد جواد ایلاقی حسینی فرزند حسین به شناسنامه شماره 403 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 478 متر مربع به ادرس کرمان جاده تهران خیابان سعادت کوچه اول خریداری از محل مالکیت محمد علی و محمد حسین باخدا
املاک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان
1751 فرعی از 20 اصلی – اقای محمد رضا مجازی دلفارد فرزند رضا به شناسنامه شماره 582 صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر مغازه به مساحت 55/190 متر مربع به ادرس کرمان قائم اباد انتهای خیابان پردیس نبش فردوسی 12 خریداری از محل مالکیت علی شیروانی و شوکت ایلاقی
املاک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان
50 فرعی از 144 اصلی مجزی شده از پلاک 5 فرعی از 144 اصلی – خانم نسرین نجارزاده فرزند صفر به شناسنامه شماره 921 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70/650 متر مربع به ادرس کرمان کوهپایه روستای وامق اباد خریداری از محل مالکیت عصمت روحی ارجمند کرمانی
78 فرعی از 205 مجزی شده از پلاک 47 فرعی از 205 اصلی – اقای سعید کوپازاده فرزند حسین به شناسنامه شماره 35314 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 46/658 متر مربع به ادرس کرمان ده بالا حسین اباد اخوند خریداری از محل مالکیت حاجی زاده ده بالایی و حسن قربانی
تاریخ انتشار نوبت اول:18/08/1394
تاریخ انتشار نوبت دوم : 04/09/1394
کفیل اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2799


نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 77
  • دیروز: 82
  • هفته: 784
  • ماه: 4,612
  • سال: 38,613